(no subject)

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИМПОРТА, ИМПОРТ ТОВАРА В УКРАИНУ
определить экономическую целесообразность импорта груза в Украину,
размер таможенных платежей,
перечень разрешительных документов,
прочие расходы;

заключить договор с таможенным брокером;
произвести аккредитацию фирмы в качестве участника ВЭД на таможне;

выбрать таможенный режим, а также определить особенности таможенного оформления товара (комплектный объект, временный ввоз, давальческое сырье, иностранные инвестиции, комиссия, консигнация, лизинг и т.д.);

заключить внешнеэкономический контракт и проверить его на соответствие требованиям таможенных органов и уполномоченного банка;

заключить договор на предоставление транспортно-экспедиционных услуг;

произвести окончательный расчет стоимости импортного товара с учетом таможенных пошлин, налогов, стоимости услуг на доставку и брокерское обслуживание и т.д.;

согласовать сумму таможенных платежей и перечень предоставляемых документов;

осуществить предварительную оплату все таможенных сборов и платежей на счет таможенного органа;
до начала ввоза товара предоставить брокеру документы, необходимые для оформления предварительной декларации во избежании задержек и простоев на границе при пропуске товара;

произвести ввоз и таможенное оформление импорта товара.

Структура облікового підрозділу та його зв’язки з іншими підрозділами

Обліковий підрозділ — бухгалтерія — самостійний структурний підрозділ апарату управління який очолює головний бухгалтер. На підприємствах структура бухгалтерії включає такі підрозділи, що очолюються старшим бухгалтером або заступником головного бухгалтера за певним напрямом
фінансово-розрахунковий

 • розрахунки щодо заробітної плати та утриманням з неї

 • контроль за використанням фонду оплати праці

 • облік відрахувань до фондів обов’язкового державного соціального й пенсійного страхування

 • розрахункі з іншими дебіторами і кредиторами

 • облік коштів у касі і банку, кредитних операцій,

 • контроль додержання платіжної дисциліни.

матеріальний

 • облік придбання матеріальних цінностей та розрахунків з постачальниками

 • облік надходжень та витрачання матеріальних цінностей в розрізі місць їх зберігання, використання.

виробничо-калькуляційний

 • облік витрат на всі види виробництв

 • калькуляція фактичної собівартості продукції

 • склад витрат на незавершене виробництво

 • результати роботи окремих підрозділів підприємства

загальний

 • облік іншіх операцій (облік доходів, фінансових результатів)

 • групування та узагальнення бухгалтерської інформації

 • організація архіву бухгалтерської документації.


Взаємозв’язок бухгалтерії із підрозділами підприємства
Цехи (комори)         

 • документи за окремими господарськими операціями

 • виробничі звіти за витратами ресурсів – матеріалів, сировини напівфабрикатів, кількість відпрацьованих годин та обсяги виконаної роботи тощо 

 • наряди на виконання робіт та отримання матеріалів для їх виконання

Склад(и)       
Документи щодо руху матеріальних цінностей (надходження, відпуск, переміщення)       
Плановий відділ

 • Затверджені розробки планових показників за всіма напрямами господарської діяльності підприємства

 • Фактичні показники з оплати праці, фактичні калькуляції та кошториси

Відділ праці та заробітної плати 

 • Положення про оплату праці і преміювання окремих категорій працюючих,

 • зміни ставок, окладів,

 • стаж роботи та сімейний стан окремих працівників

 • Зведені фактичні трудові показники, дані з оплати праці

Відділ кадрів 

 • Накази (списки осіб) про зарахування (прийняття) на роботу, звільнення, відпустку, переведення на іншу роботу,

 • інформація про зміни окладів, тарифів 

Відділ головного механіка, енергетика 

 • Документи про рух обладнання та його ремонт,

 • про фактичну кількість часів роботи або кілометраж авто-транспорту,

 • витрачання палива тощо   

Крім того, бухгалтерія може безпосередньо інформувати кожного працівника підприємства про нарахування заробітної плати та розрахунок утримань з нею шляхом щомісячного оформлення відповідного документа (довідки-розрахунку).
Слід також сказати про документи, які одноразово складають працівники бухгалтерії на поточні вимоги внутрішніх ко-ристувачів залежно від питань, що вирішуються.
Такими документами можуть бути зведені та аналітичні довідки про рівень витрат на виробництво певних видів продукції, про первісну (переоцінену) вартість обладнання, про фактичні суму накопиченого зносу певних груп основних засобів.

(no subject)

Зазначимо, що праця виконавців облікового відділу , безумовно, має свої особливості. Насамперед це

 1. високий інформативний рівень,

 2. локальний характер праці щодо простору,

 3. суцільність виконуваних функціональних обов’язків тощо.

Принципи, вимоги та елементи організації праці працівників бухгалтерської служби

Бюджетні установи як суб’єкти господарювання, що виконують чимало соціальних функцій, за своєю внутрішньою структурою являють собою складний господарський механізм.
Реалізація покладених на них завдань можлива за умов постійних зв’язків між ланцюжками чи структурними підрозділами та налагодженої системи управління.

Важливу роль у зазначеному механізмі відіграє обліковий процес, який, з одного боку, поєднує в собі складові цього механізму на рівні суцільного збирання інформаційних даних, а з іншого — у результаті процесу обробки облікової інформації забезпечує керівництво установи (на виході із системи бухгалтерського обліку) інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень.
А оскільки здійснення облікового процесу, навіть за умов максимальної його автоматизації, неможливе без праці виконавців облікових функцій — працівників бухгалтерської служби та окремих уповноважених осіб інших структурних підрозділів, питання організації цієї праці постає як головне.


организация бухгалтерии

зависит от
Функциональные лобязанности

11. ОБъем реализации, прооизводства
2. Общее число в шьаье рабочих
3. Количество подразделений
4. Виды деяьельности
5. Технология производства
обсяг виробництва
колтчество филиалов

экономические связи
использование ПК
1. Объем проищводства/реализации
2. Количество работников в шьаье
3. Виды деятельности,
6. Фунгкции, обязанности

1. ЦентрализованнаяХ все подчиняются гл.буху)
1.1 финансовая
1.2 оперативная
2.. Децентрализованная
 (часть подчиняестся шл. буху по вопросам учета и дроругому управлению по др.волопросам


(no subject)

Поділ та кооперування праці
Поділ праці.
В удосконаленні праці велика роль належить розробці раціональних форм поділу праці. Цей поділ має відповідати сучасним умовам роботи, і насамперед технічному рівню озброєності праці, рівню культури виробництва та самого працівника. Форма поділу праці має сприяти зниженню трудових та матеріальних витрат, підвищенню її змістовності, усуненню монотонності, зменшенню стомлюваності та стимулюванню зростання продуктивності.
Суть поділу праці в галузі бухгалтерської роботи — бухгалтерського обліку, контролю та аналізу означає розчленування облікового, контрольного і аналітичного процесів на окремі процеси, виділення їх у самостійні види роботи (спеціалізацію), відокремлення виконавців визначених дільниць та видів робіт.
Сукупність операцій дає змогу виділити організаційні місця, які характеризують виконавчі пости. Ці пости можуть бути трьох рівнів:
висококваліфіковані спеціалісти
спеціалісти середнього рівня
технічні виконавці
Основними ознаками, за якими здійснюється поділ роботи працівників обліку, контролю та аналізу, є предметна дільниця, яку визначено за топологією: облік, контроль і аналіз основних засобів, матеріалів, оплати праці, виробництва тощо.
Від організаційної структури, складності, масштабів та обсягу робіт залежать форма поділу праці, профіль підрозділу обліку, контролю і аналізу, а також професійно-кваліфікаційний склад працюючих. Для того щоб забезпечити чітке виконання всіх функцій обліку, контролю та аналізу, треба правильно визначити кількісний склад персоналу.
Поділ праці за видами робіт виражається у тому, що виконавці за характером роботи або змістом процесу праці об’єднуються у групи, а всередині кожної з груп — за кваліфікацією.
Залежно від складності робіт, рівня знань та навичок працівників бухгалтерського обліку, контролю та аналізу поділяють на відповідні кваліфікації, категорії.
За цими ознаками елементи облікової, контрольної й аналітичної роботи поділяють та закріплюють за окремими групами працівників, які формують групи (сектори, підгрупи) та посадові місця.
Розчленування облікового, контрольного та аналітичного процесів передбачає, що кожний підрозділ та виконавець виконують обмежені за певними ознаками види робіт.
Разом з тим коло робіт групи та виконавця має бути досить широким для того, щоб максимально завантажити виконавця роботою.
При вирішенні питань поділу праці слід враховувати індивідуальні особливості працівників, а також можливість сприйняття та переробки ними інформації з використанням технічних засобів і обчислювальної техніки.
Кооперування праці.
Поділ праці дає змогу поєднувати трудову діяльність окремих працівників для того, щоб спільними зусиллями комплексно забезпечити релевантною обліковою, контрольною і аналітичною інформацією всі ланки управлінської роботи.
Таке поєднання трудової діяльності працівників обліку, контролю та аналізу для досягнення спільної мети називають кооперацією праці.
Кооперація облікової, контрольної й аналітичної роботи є результатом її поділу.
Чим глибший поділ праці, тим ширше його кооперування, тим зручніше розчленування цих робіт і процесів, тим більше безпосередніх виконавців потрібно об’єднати.
Завдання впровадження раціональних форм кооперації праці полягає у планомірному встановленні зв’язків між виконавцями.
Раціональні форми кооперування праці поширюють діапазон діяльності, забезпечують взаємозамінність працюючих та суміщення ними функцій.
Організаційні рівні кооперації праці. Кооперація праці працівників бухгалтерського обліку, контролю та аналізу здійснюється на двох організаційних рівнях:
між окремими працюючими, внаслідок чого досягається вузька професійна спеціалізація виконавської роботи з цілеспрямованого забезпечення обліковою, контрольною та аналітичною інформацією визначених дільниць управлінської роботи (управління ресурсами, працею, витратами тощо);
між функціональними підрозділами, що знаходить своє відображення у предметній спеціалізації та об’єднанні зусиль при вирішенні складних облікових, контрольних та аналітичних завдань (облік виробничого процесу та калькулювання собівартості продукції, облік реалізації продукції та визначення фінансових результатів від реалізації тощо).
Останнє може бути визначено також у поділі бухгалтерського обліку на два організаційних підрозділи:
фінансова бухгалтерія;
виробничо-комерційна бухгалтерія (внутрішньогосподарська).
Норма керованості — кількість працюючих, якими повинен керувати той чи інший старший керівник (головний бухгалтер, старший бухгалтер, завідуючий сектором, керуючий групою) відповідної кваліфікації при заздалегідь визначених організаційно-технічних умовах роботи.
Норми керованості застосовують у нормуванні керівного складу всіх рангів, починаючи зі старшого бухгалтера — керівника сектора чи групи.
Від норм обслуговування їх відрізняє те, що працівник, працю якого нормують, керує іншими співробітниками, а не обслуговує їх.
Так, нормою керованості для завідувача сектора є кількість керівників груп, безпосередньо підпорядкованих йому.
Підпорядкованість одному керівникові багатьох працівників є причиною неузгодженості в роботі, низького рівня керівництва, а підпорядкованість двох-трьох призводить до ускладнення роботи апарату, його структури.
Оптимальною нормою керованості є така, за якої керівник забезпечує повноцінне керівництво підрозділом протягом робочого дня та кожним працівником цього підрозділу.
Це приблизно 6—10 підпорядкованих.
Норма керованості керівників високого рангу, наприклад головного бухгалтера великого господарства (заводу, комбінату, фірми тощо), може бути виражена не тільки кількістю працівників, безпосередньо йому підпорядкованих, а й кількістю осіб, які входять до підрозділів, якими керують керівники, підпорядковані головному бухгалтеру.
Норма співвідношення — це кількість працівників певної кваліфікації, яка припадає на одного працюючого іншої кваліфікації за заздалегідь визначених організаційно-технічних умов. Наприклад, норма співвідношення між старшими та рядовими бухгалтерами може бути виражена так: на одного бухгалтера-економіста з вищою освітою має бути не менш як 4 — 6 бухгалтерів із середньою спеціальною освітою.
Нормами співвідношення можуть бути охоплені всі категорії працюючих, що дає змогу досягти оптимальної структури та забезпечити високу ефективність колективної праці.
Норма чисельності — кількість бухгалтерських працівників, яку встановлюють для виконання робіт і яка закріплена за всією бухгалтерією в цілому або за її підрозділом при заздалегідь визначених організаційно-технічних умовах роботи.
Норма обслуговування — кількість одиниць, об’єктів обліку, що обслуговує один або група працівників відповідної кваліфікації при заздалегідь визначених організаційно-технічних умовах.
Такими об’єктами можуть бути, наприклад, кількість назв постачальників, розрахунки з якими має забезпечити один бухгалтер; кількість працівників, закріплених за одним бухгалтером з розрахунку оплати праці; кількість покупців, розрахунки з якими має здійснювати один бухгалтер.

слово о депресии

невротические расстройства можно лечить разно
антидепрессанты или молоко с мятой хороши
а еще неплохо голод-холод-трудотерапия
звучит мрачно
работает


всем привет